หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     คู่มือประชาชน 

คู่มือประชาชน
ลิงค์  
 คู่มือประชาชน
    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การรับชำระภาษีป้าย
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การแจ้งถมดิน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การแจ้งขุดดิน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.